Đề tài nghiên cứu


Đặc điểm ngọc học và chất lượng sapphire khu vực Krông H’ Năng - Đắk Lắk
Đặc điểm ngọc học và chất lượng sapphire khu vực Krông H’ Năng - Đắk Lắk

Viện trưởng TS. Đoàn Thị Anh Vũ nghiên cứu nguồn gốc và phân loại chất lượng ngọc sapphire Buôn Hồ và công bố trên tạp chí Journal of Science Technical Development VNU-HCMC

Xem thêm
Trace element geochemistry and U-Pb dating of zircon inclusions in sapphire from Southern Vietnam
Trace element geochemistry and U-Pb dating of zircon inclusions in sapphire from Southern Vietnam

Viện trưởng Đoàn Thị Anh Vũ xác định tuổi của Sapphire ở Tây Nguyên và công bố trên tạp chí Journal of Asian Earth Sciences.

Xem thêm